Predlogi TOP LISTE v času “korona virusa”

V luči epidemije koronavirusa smo člani TOP Liste na občinsko upravo in župana že prejšnji teden (sreda, 1.4.2020) naslovili naslednje predloge in ideje. Vse z namenom, da bi zagotovili kaj najbolj zanesljiv, miren in varen prehod v novo, zdravo obdobje … (z odebeljeno so odgovori s strani župana)

1. Zagotovitev mask za občane (nekatere občine so to že naredile npr Mengeš), saj so te sedaj obvezne ob vstopanju v javne prostore, kot je pošta, trgovina, banka, kmetijska zadruga, občina … Predlagamo, da vsako gospodinjstvo dobi 2 maski, če pa bo potrebno kasneje še dodatne. Odgovor: Občina že aktivno dela na tem in maske naj bi bile razdeljene v prihajajočem tednu.

2. Ukinitev vseh sejnin v letu 2020 vsem organom občine. Sredstva sejnin se namenijo za pomoč potrebnim občanom. Odgovor: Vsak svetnik se lahko odpove le svoji »neto« sejnini in jo lahko podari komurkoli želi, tako da je ta odločitev na posameznem svetniku. Naša svetniška skupina že načrtuje, kako bi postopali – tu bo vaša pomoč z zbiranjem predlogov ključnega pomena.

3. Odprtje posebnega računa, kjer bi lahko posamezniki in podjetja darovali sredstva za pomoč družinam v stiski. V primeru, da za takšno akcijo stoji občina, je pričakovati večji učinek, kot če bi to organiziral posameznik oz. katerokoli društvo/podjetje/organizacija. Odgovor : Občina odlično sodeluje z občinskim Karitasom in se lahko vse finančne donacije in donacije v obliki prehrambnih izdelkov uredi preko njih v povezavi z občinskim kriznim štabom. Tako smo dobili vsi, ki smo prijavljeni na občinske novice e-sporočilo, kako to lahko naredimo in smo tudi sami to že objavili.

4. Donacija pomoči potrebnim iz občinskega proračuna, ki jim morebitna pomoč države ne bo oz. jim ni dovolj. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom (sredstva se zagotovijo iz občinskega proračuna in z ukinitvami sejnin in z odprtjem posebnega računa)

5. Zdajšnjo situacijo, ko so krediti še relativno poceni, se izkoristi za preučitev možnosti za najem kredita s strani občine. Tega bi ga porabili za nadaljnjo gradnjo infrastrukture in za ostale potrebne investicije v prihodnjem obdobju. Vse napovedi gredo trenutno namreč v smeri nove recesije in s tem bistveno znižanje cen vseh storitev v naslednjem letu ali celo dlje. Odgovor: Občina je v dobri kondiciji in trenutno ne potrebuje dodatnega kapitala. Postopek najemanja kredita je zakonsko predpisan in obvezno vključuje tudi soglasje Ministrstva za finance.

6. Prekinitev vseh nenujnih obrtniških del do konca epidemije korona, kjer je naročnik občina. S tem dosežemo, da v našo občino ne bodo hodili na delo ljudje iz drugih občin, s čemer zmanjšamo možnost prenosa virusa. Vsi občani smo dobili odlok župana, da se ljudje več ne smejo zbirati/parkirati/se zadrževati na priljubljenih izletniških točkah v občini. Odgovor: Omejitev za izvajalce gradbenih del ni, saj Vlada ni izdala omejitev. So pa omejitve pri starosti delavcev, tako da so gradbena podjetja gradbene skupine že zmanjšale. Trenutno se na nekaterih gradbiščih dela nadaljujejo, nekatera pa so v mirovanju. Poleg tega pa je župan mnenja, da v celoti delo ne more zastati in da bomo z epidemijo virusa še nekaj časa živeli.

Dodatno pa smo poslali še predlog, da bi vsako gospodinjstvo poleg pralne zaščitne maske, dobilo tudi primerno razkužilo. Vabimo pa prav vse (občane), da nam posredujete kakšen predlog, v kolikor ga imate. #ostanidoma #ostanimozdravi

Read more...

Z jasnimi cilji naprej ali z drugimi besedami: kjer je TOP lista, tam je pot

Pred nekaj dnevi se je TOP ekipa ponovno zbrala na rednem srečanju, ki jih imamo že vse od poletja 2018. Udeležba je bila, kot vedno, odlična. V formalnem delu smo se soglasno odločili, da bomo še bolj zavzeto stopili na stran naših volivcev in da nas izključevanja iz posameznih odborov občinskega sveta ne bodo ustavila. Še bolj bomo okrepili obveščanje naših občanov o tem, kaj se dogaja v občinskem svetu in še bolj bomo delovali povezovalno, za razliko od nekaterih drugih svetniških skupin, ki podpirajo »elito«.

Na nas se obrača vse več občanov z različnimi vprašanji, predlogi, idejami … in seveda bomo to izpostavili na sejah občinskega sveta. Zato velja povabilo, v kolikor imate tudi sami kakšna vprašanja, ideje, predloge … pišite nam ali pokličite in obljubljamo vam, da se vas bo slišalo.

Po formalnem delu je seveda sledil še neformalni, kjer smo v sproščenem ozračju, v res dobri TOP družbi ter ob dobri hrani in pijači predebatirali tudi ostala področja.

Se beremo kmalu,

TOP pozdrav

Read more...

Naš pogled na delovanje sveta Zavoda za turizem Cerklje

Številka: 014-01/2017-67

Datum: 17.04.2019 

ČLANOM OBČINSKEGA IN NADZORNEGA SVETA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM (priloga k 15. e točki dnevnega reda 4. redne seje Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem v sredo, 17. aprila 2019 ob 17.00 uri)

Spoštovane svetnice in svetniki, člani nadzornega odbora, spoštovani župan, spoštovani udeleženci današnje seje,

uvodoma moram izraziti zadovoljstvo in zahvalo nad delovanjem celotnega sveta Zavoda za turizem Cerklje, ki v sestavi: Lado Ahčin, Marko Bolka, Anton Kopitar in jaz, Luka Štumberger, kot predsednik Sveta Zavoda, aktivno deluje od nastopa funkcije 9. septembra leta 2017.

Svet ZTC je svoje delo vseskozi opravljal zavzeto in odgovorno. V polni sestavi smo se sestali na 18. sejah, kar je najbolj dejavna sestava Sveta Zavoda doslej. Delovali smo maksimalno profesionalno, pošteno in v najvišje javno dobro Cerkelj. V korist naših namestitvenikov, drugih turističnih subjektov in ostalih deležnikov!

Med nami, člani Sveta Zavoda, je bil vedno v ospredju konstruktiven pogovor in na koncu tudi dogovor o naših skupnih odločitvah. Ponosen sem na takšno tvorno sodelovanje in na premike, ki smo jih s svojim delovanjem omogočili Zavodu in turizmu Cerkelj  v tem relativno kratkem obdobju!

Ob tem bi želel izpostaviti tudi uspešnost dela sodelavke Zavoda Neže Sirc, in seveda, lani imenovanega direktorja Zavoda za turizem Cerklje Tomaža Tolarja, ki ga je izbrala prav naša sestava Sveta Zavoda, zaupanje za 4-letno vodenje pa mu je bilo  SOGLASNO podeljeno s strani VSEH občinskih svetnikov Cerkelj. Oba sta po trdnem prepričanju VSEH ČLANOV SVETA ZTC v celoti izpolnjevala vse zahtevane naloge in jih opravljala nadstandardno dobro ter z veliko zavzetostjo.

Čudi pa me, da naj bi sedaj, kar naenkrat, nastal velik problem v Zavodu in da nekateri niso bili obveščeni, kaj se dogaja v Zavodu. To je namreč čista LAŽ, pritlehno sprenevedanje in čisto običajna politična manipulacija, ki z delovanjem ZTC nima nikakršne povezave. 

Te navedbe utemeljujem z naslednjimi argumenti:

  1. Seje naše sestave Sveta zavoda za Turizem Cerkelj so bile od prvega dne JAVNE. Za razliko od sej Zavoda Taber, ki niso javne in sprožajo vrsto ugibanj, so pri nas seje transparentne in za vse so vedno odprta vrata, dobrodošla pa je prav vsaka ideja in razmišljanje.
  2. Na vse seje Sveta Zavoda za turizem Cerklje sta bila vedno, še dodatno, osebno vabljena tudi župan in direktorica občinske uprave. Župan, je bil od 18 sej prisoten na štirih (13.9.2017 – konstitutivna seja, 14.11.2017, 16.1.2018, 9.4.2018).
  3. Po vsaki seji Sveta Zavoda je bil izdelan zapisnik, ki je bil prav tako vedno posredovan tako županu kot tudi direktorici občinske uprave in nanj je vsak prejemnik lahko podal svoj komentar.

S strani župana kakršnega koli komentarja, drugačnega pogleda, ipd., v času naše sestave nikoli bilo. Niti me ni kot predsednika Sveta kadarkoli povabil na pogovor o  tematiki ZTC, kar bi se v nekem normalnem, pozitivno delujočem okolju, dalo razumeti tudi kot zaupanje in odobravanje našega dela.

  1. Kot predsednik Sveta Zavoda in hkrati občinski svetnik, sem na več sejah, javno poročal o razvoju poslovanja in dogajanju v Zavodu za turizem Cerklje. O potrjeni razvojni smeri in operativnem delovanju ZTC ni bilo nikoli nikakršnih pripomb, zaznamkov ali predlogov.

Tako, da na te neresnice »o neobveščenosti glede dogajanja v Svetu Zavoda« pač NE PRISTAJAMO.

Je pa res, da od zaposlenih nismo nikoli zahtevali, da nam dnevno pišejo podrobna poročila o delu, javljajo, kdaj gredo na sestanek, s kom gredo na sestanek, koliko časa je trajal sestanek itd, saj to meji – ali dejansko že predstavlja mobing.  Za ponazoritev, ekvivalent takega ravnanja bi bila npr. zahteva svetnikov oz. nadzornega odbora, dana županu Čebulju, za pisanje njegovih podrobnih poročil o vsakodnevnem delu in opravljenih sestankih.

Kar pa zadeva navedbe razlogov za razrešitev…

Najprej je potrebno ločiti med odgovornostmi, ki jih imamo člani sveta in odgovornostmi, ki jih ima direktor nekega javnega zavoda. Člani Sveta zavoda odgovarjamo za svoje odgovornosti ter pristojnosti.  Župan nas rad podučuje, naj si preberemo zakone in statute, zato verjamem, da ste to neskladnost za razrešitev nas, članov Sveta, opazili tudi svetniki.

Poudarjam: Sedanja sestava Sveta Zavoda je strokovno, pošteno in zavzeto opravila VSE naloge, ki nam jih kot članom sveta javnega zavoda nalagata zakon in Statut ZTC. Skrbno je izvajala tudi svoje temeljne pristojnosti glede sprejema in spremljanja izvrševanja letnega programa dela in finančnega načrta za leto 2018 Zavoda za turizem Cerklje.

Če kaj morebiti »ni bilo razvidno«, bi se to lahko v vsakem trenutku preverilo, kdorkoli od pristojnih ali kolegov svetnikov bi me kot predsednika Sveta Zavoda Cerkelj  povprašal  za podrobnejše pojasnilo. A od imenovanja dalje nikakršne tovrstne zahteve, ne s strani župana in ne s strani predsednikov Odbora ali Komisije, ni bilo. Nosilci javnih funkcij naj bi vendarle zasledovali  strokovno in pošteno delovanje ter preverjanje dejstev v  korist celotne skupnosti – občanov in občank Cerklje –  in ne morda ubogljivo delovanje »po nareku posameznika«, kajne?

Navedba, da se je ZTC v minulem obdobju zelo veliko posvetil digitalizaciji popolnoma drži. Taka prednostna razvojna usmeritev je bila zahteva Sveta Zavoda do obeh zaposlenih v ZTC, s polno seznanitvijo in odobravanjem občine kot ustanoviteljice. Program dela za leto 2018, z vključeno digitalizacijo,  je potrdil tudi osebno župan in sicer (Svet Zavoda se je seznanil s predlogom Finančnega plana in plana dela na 13. redni seji, ga potrdil ter zaprosil ustanovitelja Zavoda za turizem Cerklje za soglasje k zadevnemu predlogu. Zavod je 4. 4. 2018 na Občino Cerklje poslal Vlogo za izdajo soglasja k Finančnemu planu za leto 2018. Soglasje ustanovitelja k planu je Zavod prejel 5.4.2018.), ob tem pa pomen digitalizacije za Cerklje izpostavljal tudi na sejah občinskega sveta.

Digitalizacija je ne le svetovni družbeni, gospodarski in zasebni mega trend. Brez tega ni in ne bo kakršnega koli temelja za uspešno poslovanje Zavoda za turizem Cerklje. Veseli me, da je rezultat te prednostne usmeritve že viden.  Kmalu po uspešni izvedbi imenovanja direktorja je ZTC že pridobil prvih 76.779,5 evrov evropskih sredstev. (Razpis sta v celoti pripravila oba zaposlena ZTC, nato pa ga je pred oddajo pregledala še občinska uprava, za kar sem jim še enkrat zahvaljujem).

Prav tako je direktor sklical več sestankov z vsemi turističnimi ponudniki, tako da tudi ta navedba ni točna (izvedena je bila delavnica za eko znake in channel manager Cubilis, direktor pa je tudi sam obiskal in v neki meri deloval povezovalno pri pridobivanju soglasij za razpis. Ključni subjekti za turizem so bili obiskani večkrat tudi kasneje).

Manjše število obiskovalcev spletne strani – Res je, da je število obiskovalcev spletne strani v letu 2018 manjše od leta 2017, vendar še vedno je spletno stran obiskalo 32,858 obiskovalcev, kar seveda ni slabo. Od leta 2017 pa se je povečalo število zadetkov za več kot 42.000. Prav zato ker obstoječa spletna stran ni bila več najbolj sodobna se je šlo v prenovo le te, ki je pred kratkim postala aktivna.

Dejstvo je, da je namen spletne strani v moderni dobi turizma predvsem ta, da služi kot osnova za FB, Instagram in Messenger, ki je produkt FBja. Aktivnosti na spletni strani so bile intenzivnejše v letu 2018 kot v 2017 ampak so se aktivnosti s spletne strani kazale predvsem in z veliko več vlaganja na socialnih medijih. Tak je pač trend turizma in potovanja z mobilnim telefonom v roki…..(v začetku leta 2018 je bilo 484 sledilcev, danes 1358 in raste. Rast sledilcev je postala intenzivnejša, ko je bila dokončno postavljena Messenger aplikacija – november 2018

Manjše število obiskovalcev v Tic-u: Petrovčevo hišo je v letu 2018 obiskalo 18.767 obiskovalcev (v letu 2017 19.764). Od tega je prostore Turistično informacijskega centra Cerklje, galerije in muzeja obiskalo 5.402 obiskovalcev, kar je za 591 obiskovalcev večod leta 2017. Prostore Knjižnice Cerklje pa je obiskalo 13.365 obiskovalcev, kar je za 1.588 manj od lanskegaleta. Obisk tujih turistov pa je bil od leta 2017 manjši.

Je pa zato število nočitev v naši občini v letu 2018 za 19% višje kot v letu 2017 (83.650 nočitev ), ko je ta številka znašala 67.762 nočitev (po podatkih SURS). Slovensko povprečje rasti je +10% števila nočitev. Zasluge za to imajo prav vsi deležniki v turizmu (namestitveniki, gostinci in ne nazadnje v neki meri tudi ZTC s svojo agresivnejšo digitalno marketinško aktivnostjo na domačem in na tujih trgih)

Organizacija prireditev:je bila na najvišjem nivoju in nikakor ne moremo govoriti o »stagnaciji«. Stroški so bili v okviru budgeta, potrjenega s strani Sveta zavoda in niso presegli napovedanega okviru.

Ob razpravi na minuli seji Sveta ZTC pa si je potrebno zastaviti temeljno vprašanje, kako naj bo zavod sploh usmerjen (K pridobitni dejavnosti ali ne? Zavodi v splošnem niso usmerjeni k ustvarjanju profita. Zato pa so JAVNI zavodi, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, in ne podjetja). Po mojem mnenju Zavod za turizem tudi ni kavarna, tako kot nekateri želijo, prav tako ne more biti glavna dejavnost Zavoda prodaja kart za prireditve. Glavna usmeritev zavoda mora biti povezovanje destinacije v eno močnejšo celoto in s tem celovita predstavitev ter ustvarjanje sinergij občine na turističnem trgu ter promocija destinacije in ustvarjanje prepoznavnosti destinacije.

Naslednjič, župan, predlagam,  da izvedete menjavo kadrov, ki vam niso povšeči, brez laži in manipuliranja z javnostjo, brez blatenja njihovega dobrega in zavzetega dela in dosežkov, da bi opravičili svoje izključno politične odločitve.  Ni fair in z vidika politične moči  vam ni potrebno!  Pa tudi Koalicija za razvoj naj ne oglašuje več, da povezuje, ker je to daleč od resnice oziroma povezuje samo izbrance. Ni pošteno do volivcev!

Luka Štumberger

Predsednik sveta Zavoda za turizem Cerklje

Read more...

1. konstitutivna seja občinskega sveta v Cerkljah na Gorenjskem

V ponedeljek, 4. 12. 2018, se je odvila 1. konstitutivna seja občinskega sveta. Prisotnih je bilo vseh 16 svetnikov. Še več: prav vsi sklepi pa so bili soglasno potrjeni (brez vzdržanih in proti).

Iz vrst TOP liste je bila za pomembno vlogo predlagana in nato potrjena v komisijo KVIAZ (Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja) POLONA KUHAR – čestitke!!!

Stari/novi župan je tokrat močno presenetil, saj je že na prvi seji napovedal naslednjo sejo in celo tudi že tretjo sejo. Zakaj presenetil? Ker smo se nekateri svetniki skozi celoten prejšnji mandat trudili/prosili, da bi to bila ustaljena praksa, kot jo poznajo v drugih občinah, ampak kot tudi v večini drugih »naših« predlaganih primerov, nismo bili uspešni.

Tokrat gredo županu same pohvale. Upajmo, da to ne bo samo preblisk, ampak tudi stalnica v tem mandatu.

Po zaključku seje je sledilo tradicionalno slikanje svetnikov. Vam mahamo & obljubljamo, da se bomo trudili po najboljših močeh!

Več pa že kmalu, saj je naslednja seja predvidena za 19.12.2018.

Lep december!

Read more...

Hvala, res najlepša hvala, Cerklje!

Drage občanke in občani Cerkelj, drage volivke in volivci!

Iskrena hvala za vaše zaupanje, hvala za vse glasove podpore meni kot kandidatu za župana Cerkelj, naši TOP Listi in ne nazadnje hvala za vašo visoko udeležbo na volitvah, s čimer ste jasno potrdili, da vam je še kako mar, kakšna bo naša skupna prihodnost v Cerkljah.

Že včeraj sem čestital protikandidatu, gospodu Francu Čebulju, in mu v imenu TOP Liste ponudil tvorno sodelovanje, v dobrobit občank in občanov Cerkelj. Želimo si, da bo v naslednjem štiriletnem mandatu dobro vodil našo občino.

Veseli smo, da je naša TOP Lista osvojila tri svetniška mesta, kar je največ doslej. Smo na drugem mestu po prejetih glasovih in tudi druga najmočnejša svetniška skupina. TOP lista predstavlja povezano skupnost naprednih, izkušenih in talentiranih posameznikov, ki želi in zna izkoristiti potenciale Cerkelj, zato mi je biti nosilec te liste še posebej v veliko čast.

V celoti gledano to seveda ni rezultat, ki smo ga želeli, in za katerega smo trdo delali. Zaradi želje po doslednem uveljavljanju načel podjetnosti, povezovanja, poguma in poštenosti, v katere verjamemo, in zaradi vizije, ki smo jo skrbno izgrajevali za naše Cerklje.

Kljub temu se počutim ponosno in hvaležen sem za izkušnjo sodelovanja v tej volilni tekmi, žal z vidika možnosti globoko neizenačeni že od samega začetka. Naših prvih županskih volitev sicer nismo dobili, ampak nikoli, prav nikoli ne bom prenehal verjeti,  da se je vredno boriti za tisto,  kar menimo, da je  dobro in  prav.

Naša prizadevanja se niso nikoli nanašala na eno osebo, ampak na naše Cerklje, ki jih imamo radi. V tej kampanji smo videli, da so Cerklje še globlje razdeljene, kot smo že sicer mislili. Toda trdno verjamem v naprednejše, enotnejše in skupnosti bolj prijazne Cerklje. In vedno bom! Če verjamete tudi vi, potem moramo sprejeti današnji izid kot delno zmago in se pripraviti na prihodnost.

Franc Čebulj ostaja še sedmi mandat naš župan. Sledili smo drugačnemu cilju, toda naša dolžnost je, da smo odprti za njegove pobude in iskreno mu moramo dati novo priložnost uspešnega ter poštenega vodenja občine.  Prav tako pa pričakujemo tudi z njegove strani odprtost za naše pobude, podporo dobrim projektom, ne glede na to od koga in iz katere svetniške skupine prihajajo.

Zakonodaja R Slovenije, ki temelji na demokratičnih načelih soupravljanja lokalnih skupnosti, terja naše vključevanje in sodelovanje. Zato je naša odgovornost, da s prizadevanji TOP liste nadaljujemo. V svojem imenu in v imenu danes še dveh novoizvoljenih svetnikov TOP Liste, Polone Kuhar in Luka Jezerška, se neomajno zavezujem, da se bo v prihodnjih štirih letih tudi preko nas slišal vaš glas.

Ob tej priložnosti se najprej zahvaljujem ženi Tini za izjemno potrpljenje in nesebično pomoč v času kampanje. Naša nova družinska članica mi ob sinovih daje sedaj še večjo moč in zagon.  Hvala tudi očetu, mami in sestri za vso podporo in pogovore, ko sem jih potreboval.

In seveda, iskrena hvala vsem članom TOP liste, ki so v pripravo našega razvojnega programa vključili vse svoje znanje in izkušnje. Izjemno ponosen sem na neprecenljivo zavzetost prav vsakega člana naše ekipe, ki so v kampanjo vložili svoja srca in sanje. Hvala tudi vam, predstavnikom vaških skupnosti, kulturnih in športnih društev, kmetom, gasilcem, podjetnikom, turističnim delavcem, članom Liste za vas, Liste za Cerklje, drugih list in številnim prostovoljcem, ki ste v idejo boljših Cerkelj vložili svoj čas in napor.

Menim, da je bila to najboljša kampanja, ki bi jo kdorkoli lahko pričakoval ali želel.  Ne dvomim, da bomo ohranili zavzetost in srčnost. Kot veste, nas je sedaj še več in združeni bomo skupaj nadaljevali izbrano pot tudi v prihodnje.

Čas je za naslednji korak in naše pravo delo se sedaj šele prične.

Vaš Luka Štumberger

Read more...

Čas je za naslednji korak – video

Koraki nas vodijo k doseganju presežkov, nas popeljejo tja, kjer ni videti poti. Zato verjamemo, da je tudi v občini Cerklje čas za naslednji korak. Naredimo ga skupaj!

Oglejte si in prisluhnite, kako lepa je naša občina, koliko naravnih danosti, prijaznih ljudi in potenciala skriva.

Delite, všečkajte in bodite ponosni ‼️

Read more...

Koncert v čast Andreja Vavkna

V soboto smo se udeležili koncerta v počastitev 180-letnice rojstva in 120-letnice smrti Andreja Vavkna, ki je pomembno vplival na razvoj Cerkelj. Tu je namreč poučeval in dolga leta tudi županoval.

Hvala vsem nastopajočim, bil je res krasen večer. Prisluhniti pesmim, ki so nastajale prav v našem kraju, je res nekaj posebnega, inspirativnega. Obenem pa tovrstni dogodki igrajo pomemben sestavni del negovanja naše bogate zgodovine in tradicije – zato so še kako zelo potrebni. Želimo si, da bi jih bilo v naši občini kar čim več.

ANDREJ VAVKEN *1838 na Planini pri Rakeku,+1898 v Cerkljah, kjer je pokopan.

Učitelj in cerkljanski župan. Cerkljanska šola mu je bila prvo in zadnje službeno mesto. Tu je učil skoraj 36 let in v tem času oblikoval šolo, da je bila med najboljšimi na Gorenjskem. Celih 30 let je bil tudi cerkljanski župan in v tem času ustanovil pošto in gasilsko društvo . Najpomembnejše pa je njegovo delo na glasbenem področju. 41 let je bil izvrsten organist in zgleden zborovodja v farni cerkvi. Poleg tega pa je pridno komponiral. Izdal je dva zvezka posvetnih pesmi z naslovom Glasi Gorenjski (1861, 1863). Zadnja v drugem zvezku je znamenita Vigred se povrne na besedilo Janeza Puharja. Pesmarica Pesmi z napevi za cerkev in šolo (1863), ki je bila namenjena mladini, je žal izgubljena. Za cerkveno rabo je izdal zbirko v sedmih zvezkih z naslovom Napevi cerkvenih pesem(1863 – 1874). Prav z njo si je postavil veličasten spomenik med slovenskimi cerkvenimi skladatelji. Napisal je tudi glasbo k Borštnikovi igri Stari Ilja, ki je bila izvedena v ljubljanski Drami.

Vavknov nagrobnik je vzidan v zadnji desni steber Plečnikove lope pred staro mrliško vežico. (Vir: Spletna stran Občine Cerklje na Gorenjskem)

Read more...

Življenje pri nas v Cerkljah je lepo. Komu gre torej zahvala za prvo mesto?

Te dni kar dežujejo časopisni članki, zaradi katerih smo Cerkljani lahko zelo ponosni. Najbolje v Sloveniji se živi pri nas v Cerkljah, so ugotovili novinarji. Prekrasno sporočilo!

Komu gre pripisati zasluge za to visoko uvrstitev? Občini kot instituciji? Županu, ki jo predstavlja?

Kakovost življenja ni zgolj infrastruktura, je pa seveda ta zelo pomembna. V anketah je na prvem mestu vsakokrat, ko je naše gospodarsko stanje dobro.

V kriznih obdobjih so na prvem mestu delo, zaposlitev, plače, možnost socialnih stanovanj, pomoč. Takrat postane infrastruktura nenadoma manj pomembna.

Veseli smo vsake ceste, dveh vrtcev, lekarne, šole s kulturnim hramom … A že banka, trgovina, pošta, bankomati in avtobusne povezave sodijo v podjetniško in gospodarsko iniciativo lastnikov teh subjektov oz. storitev.

Bi pa bili občani in občanke zagotovo izjemno veseli tudi končno urejene kanalizacije v dolini ter začetka njene gradnje v visokogorju. Sodobnih tehnologij, ki bi bile na voljo kot odprta omrežja v vseh krajih oz. naših vaseh, kolesarskih poti za tisoče kolesarjev, ki si pot skozi Cerklje izberejo za svojo rekreacijsko smer, igral za otroke v vseh vaseh, urejene obrtno-podjetniške cone … in še več kot 70 projektov, ki smo jih navedli v programu TOP Liste občine Cerklje.

“Nikomur ne želimo kratiti sreče in ponosa zaradi našega izjemnega prvega mesta. Prav nasprotno. Tega se moramo veseliti vsi, kajti občina smo ljudje. Smo sosedje, prijatelji, znanci, sorodniki.”

Bivanje v kraju je lahko najboljše samo zaradi ljudi. Zaradi nas vseh!

Zaradi prijaznih turističnih delavcev, uspešnih podjetnikov, vztrajnih obrtnikov, nepopustljivih kmetov, vedno pripravljenih gasilcev, skrbnih vzgojiteljic v vrtcih in znanja polnih »tovarišic« v šoli. Življenje pri nas je lepo, ker imamo nadarjene kulturnike in predane prostovoljce. Tu je lepo živeti, ker s sosedom poleti skupaj pečemo na vrtu, pozimi pa spijemo glaž kuhanega vina.

Življenje pri nas je lepo, ker imamo za vogalom avtocesto, 1500 metrov višje pa možnost smuke. Komu gre torej zahvala za prvo mesto?

Hvala vsem občanom in občankam občine Cerklje, ker ste ustvarili občino, v kateri se najbolje živi!

Avtorica: Darinka Pavlič Kamien

Read more...