Naš pogled na delovanje sveta Zavoda za turizem Cerklje

Številka: 014-01/2017-67

Datum: 17.04.2019 

ČLANOM OBČINSKEGA IN NADZORNEGA SVETA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM (priloga k 15. e točki dnevnega reda 4. redne seje Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem v sredo, 17. aprila 2019 ob 17.00 uri)

Spoštovane svetnice in svetniki, člani nadzornega odbora, spoštovani župan, spoštovani udeleženci današnje seje,

uvodoma moram izraziti zadovoljstvo in zahvalo nad delovanjem celotnega sveta Zavoda za turizem Cerklje, ki v sestavi: Lado Ahčin, Marko Bolka, Anton Kopitar in jaz, Luka Štumberger, kot predsednik Sveta Zavoda, aktivno deluje od nastopa funkcije 9. septembra leta 2017.

Svet ZTC je svoje delo vseskozi opravljal zavzeto in odgovorno. V polni sestavi smo se sestali na 18. sejah, kar je najbolj dejavna sestava Sveta Zavoda doslej. Delovali smo maksimalno profesionalno, pošteno in v najvišje javno dobro Cerkelj. V korist naših namestitvenikov, drugih turističnih subjektov in ostalih deležnikov!

Med nami, člani Sveta Zavoda, je bil vedno v ospredju konstruktiven pogovor in na koncu tudi dogovor o naših skupnih odločitvah. Ponosen sem na takšno tvorno sodelovanje in na premike, ki smo jih s svojim delovanjem omogočili Zavodu in turizmu Cerkelj  v tem relativno kratkem obdobju!

Ob tem bi želel izpostaviti tudi uspešnost dela sodelavke Zavoda Neže Sirc, in seveda, lani imenovanega direktorja Zavoda za turizem Cerklje Tomaža Tolarja, ki ga je izbrala prav naša sestava Sveta Zavoda, zaupanje za 4-letno vodenje pa mu je bilo  SOGLASNO podeljeno s strani VSEH občinskih svetnikov Cerkelj. Oba sta po trdnem prepričanju VSEH ČLANOV SVETA ZTC v celoti izpolnjevala vse zahtevane naloge in jih opravljala nadstandardno dobro ter z veliko zavzetostjo.

Čudi pa me, da naj bi sedaj, kar naenkrat, nastal velik problem v Zavodu in da nekateri niso bili obveščeni, kaj se dogaja v Zavodu. To je namreč čista LAŽ, pritlehno sprenevedanje in čisto običajna politična manipulacija, ki z delovanjem ZTC nima nikakršne povezave. 

Te navedbe utemeljujem z naslednjimi argumenti:

  1. Seje naše sestave Sveta zavoda za Turizem Cerkelj so bile od prvega dne JAVNE. Za razliko od sej Zavoda Taber, ki niso javne in sprožajo vrsto ugibanj, so pri nas seje transparentne in za vse so vedno odprta vrata, dobrodošla pa je prav vsaka ideja in razmišljanje.
  2. Na vse seje Sveta Zavoda za turizem Cerklje sta bila vedno, še dodatno, osebno vabljena tudi župan in direktorica občinske uprave. Župan, je bil od 18 sej prisoten na štirih (13.9.2017 – konstitutivna seja, 14.11.2017, 16.1.2018, 9.4.2018).
  3. Po vsaki seji Sveta Zavoda je bil izdelan zapisnik, ki je bil prav tako vedno posredovan tako županu kot tudi direktorici občinske uprave in nanj je vsak prejemnik lahko podal svoj komentar.

S strani župana kakršnega koli komentarja, drugačnega pogleda, ipd., v času naše sestave nikoli bilo. Niti me ni kot predsednika Sveta kadarkoli povabil na pogovor o  tematiki ZTC, kar bi se v nekem normalnem, pozitivno delujočem okolju, dalo razumeti tudi kot zaupanje in odobravanje našega dela.

  1. Kot predsednik Sveta Zavoda in hkrati občinski svetnik, sem na več sejah, javno poročal o razvoju poslovanja in dogajanju v Zavodu za turizem Cerklje. O potrjeni razvojni smeri in operativnem delovanju ZTC ni bilo nikoli nikakršnih pripomb, zaznamkov ali predlogov.

Tako, da na te neresnice »o neobveščenosti glede dogajanja v Svetu Zavoda« pač NE PRISTAJAMO.

Je pa res, da od zaposlenih nismo nikoli zahtevali, da nam dnevno pišejo podrobna poročila o delu, javljajo, kdaj gredo na sestanek, s kom gredo na sestanek, koliko časa je trajal sestanek itd, saj to meji – ali dejansko že predstavlja mobing.  Za ponazoritev, ekvivalent takega ravnanja bi bila npr. zahteva svetnikov oz. nadzornega odbora, dana županu Čebulju, za pisanje njegovih podrobnih poročil o vsakodnevnem delu in opravljenih sestankih.

Kar pa zadeva navedbe razlogov za razrešitev…

Najprej je potrebno ločiti med odgovornostmi, ki jih imamo člani sveta in odgovornostmi, ki jih ima direktor nekega javnega zavoda. Člani Sveta zavoda odgovarjamo za svoje odgovornosti ter pristojnosti.  Župan nas rad podučuje, naj si preberemo zakone in statute, zato verjamem, da ste to neskladnost za razrešitev nas, članov Sveta, opazili tudi svetniki.

Poudarjam: Sedanja sestava Sveta Zavoda je strokovno, pošteno in zavzeto opravila VSE naloge, ki nam jih kot članom sveta javnega zavoda nalagata zakon in Statut ZTC. Skrbno je izvajala tudi svoje temeljne pristojnosti glede sprejema in spremljanja izvrševanja letnega programa dela in finančnega načrta za leto 2018 Zavoda za turizem Cerklje.

Če kaj morebiti »ni bilo razvidno«, bi se to lahko v vsakem trenutku preverilo, kdorkoli od pristojnih ali kolegov svetnikov bi me kot predsednika Sveta Zavoda Cerkelj  povprašal  za podrobnejše pojasnilo. A od imenovanja dalje nikakršne tovrstne zahteve, ne s strani župana in ne s strani predsednikov Odbora ali Komisije, ni bilo. Nosilci javnih funkcij naj bi vendarle zasledovali  strokovno in pošteno delovanje ter preverjanje dejstev v  korist celotne skupnosti – občanov in občank Cerklje –  in ne morda ubogljivo delovanje »po nareku posameznika«, kajne?

Navedba, da se je ZTC v minulem obdobju zelo veliko posvetil digitalizaciji popolnoma drži. Taka prednostna razvojna usmeritev je bila zahteva Sveta Zavoda do obeh zaposlenih v ZTC, s polno seznanitvijo in odobravanjem občine kot ustanoviteljice. Program dela za leto 2018, z vključeno digitalizacijo,  je potrdil tudi osebno župan in sicer (Svet Zavoda se je seznanil s predlogom Finančnega plana in plana dela na 13. redni seji, ga potrdil ter zaprosil ustanovitelja Zavoda za turizem Cerklje za soglasje k zadevnemu predlogu. Zavod je 4. 4. 2018 na Občino Cerklje poslal Vlogo za izdajo soglasja k Finančnemu planu za leto 2018. Soglasje ustanovitelja k planu je Zavod prejel 5.4.2018.), ob tem pa pomen digitalizacije za Cerklje izpostavljal tudi na sejah občinskega sveta.

Digitalizacija je ne le svetovni družbeni, gospodarski in zasebni mega trend. Brez tega ni in ne bo kakršnega koli temelja za uspešno poslovanje Zavoda za turizem Cerklje. Veseli me, da je rezultat te prednostne usmeritve že viden.  Kmalu po uspešni izvedbi imenovanja direktorja je ZTC že pridobil prvih 76.779,5 evrov evropskih sredstev. (Razpis sta v celoti pripravila oba zaposlena ZTC, nato pa ga je pred oddajo pregledala še občinska uprava, za kar sem jim še enkrat zahvaljujem).

Prav tako je direktor sklical več sestankov z vsemi turističnimi ponudniki, tako da tudi ta navedba ni točna (izvedena je bila delavnica za eko znake in channel manager Cubilis, direktor pa je tudi sam obiskal in v neki meri deloval povezovalno pri pridobivanju soglasij za razpis. Ključni subjekti za turizem so bili obiskani večkrat tudi kasneje).

Manjše število obiskovalcev spletne strani – Res je, da je število obiskovalcev spletne strani v letu 2018 manjše od leta 2017, vendar še vedno je spletno stran obiskalo 32,858 obiskovalcev, kar seveda ni slabo. Od leta 2017 pa se je povečalo število zadetkov za več kot 42.000. Prav zato ker obstoječa spletna stran ni bila več najbolj sodobna se je šlo v prenovo le te, ki je pred kratkim postala aktivna.

Dejstvo je, da je namen spletne strani v moderni dobi turizma predvsem ta, da služi kot osnova za FB, Instagram in Messenger, ki je produkt FBja. Aktivnosti na spletni strani so bile intenzivnejše v letu 2018 kot v 2017 ampak so se aktivnosti s spletne strani kazale predvsem in z veliko več vlaganja na socialnih medijih. Tak je pač trend turizma in potovanja z mobilnim telefonom v roki…..(v začetku leta 2018 je bilo 484 sledilcev, danes 1358 in raste. Rast sledilcev je postala intenzivnejša, ko je bila dokončno postavljena Messenger aplikacija – november 2018

Manjše število obiskovalcev v Tic-u: Petrovčevo hišo je v letu 2018 obiskalo 18.767 obiskovalcev (v letu 2017 19.764). Od tega je prostore Turistično informacijskega centra Cerklje, galerije in muzeja obiskalo 5.402 obiskovalcev, kar je za 591 obiskovalcev večod leta 2017. Prostore Knjižnice Cerklje pa je obiskalo 13.365 obiskovalcev, kar je za 1.588 manj od lanskegaleta. Obisk tujih turistov pa je bil od leta 2017 manjši.

Je pa zato število nočitev v naši občini v letu 2018 za 19% višje kot v letu 2017 (83.650 nočitev ), ko je ta številka znašala 67.762 nočitev (po podatkih SURS). Slovensko povprečje rasti je +10% števila nočitev. Zasluge za to imajo prav vsi deležniki v turizmu (namestitveniki, gostinci in ne nazadnje v neki meri tudi ZTC s svojo agresivnejšo digitalno marketinško aktivnostjo na domačem in na tujih trgih)

Organizacija prireditev:je bila na najvišjem nivoju in nikakor ne moremo govoriti o »stagnaciji«. Stroški so bili v okviru budgeta, potrjenega s strani Sveta zavoda in niso presegli napovedanega okviru.

Ob razpravi na minuli seji Sveta ZTC pa si je potrebno zastaviti temeljno vprašanje, kako naj bo zavod sploh usmerjen (K pridobitni dejavnosti ali ne? Zavodi v splošnem niso usmerjeni k ustvarjanju profita. Zato pa so JAVNI zavodi, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, in ne podjetja). Po mojem mnenju Zavod za turizem tudi ni kavarna, tako kot nekateri želijo, prav tako ne more biti glavna dejavnost Zavoda prodaja kart za prireditve. Glavna usmeritev zavoda mora biti povezovanje destinacije v eno močnejšo celoto in s tem celovita predstavitev ter ustvarjanje sinergij občine na turističnem trgu ter promocija destinacije in ustvarjanje prepoznavnosti destinacije.

Naslednjič, župan, predlagam,  da izvedete menjavo kadrov, ki vam niso povšeči, brez laži in manipuliranja z javnostjo, brez blatenja njihovega dobrega in zavzetega dela in dosežkov, da bi opravičili svoje izključno politične odločitve.  Ni fair in z vidika politične moči  vam ni potrebno!  Pa tudi Koalicija za razvoj naj ne oglašuje več, da povezuje, ker je to daleč od resnice oziroma povezuje samo izbrance. Ni pošteno do volivcev!

Luka Štumberger

Predsednik sveta Zavoda za turizem Cerklje

Share this post