Prednostne naloge v občini Cerklje na Gorenjskem v mandatu 2018/2022

Program TOP liste občine Cerklje za Lokalne volitve 2018, je nastajal več mesecev.

Pri njem so sodelovali: Luka Štumberger, Polona Kuhar, Luka Jezeršek, Julija Burgar, Vlado Ahčin, Tadeja Brankovič, Andrej Ropret, Tanja Ciperle, Aleš Ropotar, Darinka Pavlič Kamien, Jaka Ogrinc, Marinka Rezar, Simon Štern, Mihela Stare, Adrijan Galjot, Nejc Novak in številni ostali občani.

Program TOP liste občine Cerklje, ni nikoli bil in nikoli ne bo dokončen, tako da so predlogi s strani občanov vedno dobrodošli.

TOP Program si v PDF formatu kot zloženko lahko shranite s klikom na spodnjo povezavo:

TOP Lista Cerklje na Gorenjskem – Lokalne volitve 2018 – Program

TOP Časopis 1

TOP Časopis 2

1. TURIZEM, OBRT, PODJETNIŠTVO in KMETIJSTVO

Zakaj: Strateška pozicija občine Cerklje je zaradi bližine ključnih infrastrukturnih točk (avtocesta, letališče) idealna za razvoj podjetništva. Oblikovanje poslovne cone je smiselno, ker se s selitvijo posla na obrobje sprostijo kakovostne kapacitete v urbanem središču kraja. Hkrati je v podjetniški coni na voljo vsa potrebna infrastruktura za učinkovito delovanje podjetij.

Kako: Odkup zemljišč, ki se kasneje prodajo ali oddajo v najem.

Možne lokacije: Cona ob letališču ali lokacije v dogovoru z lokalnimi obrtniki in podjetniki

Plan realizacije: Začetek realizacije v tem mandatu

Zakaj: Vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest. Spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi
in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom in pospešitev pomembne marketinške funkcije. Namen pomoči kmetijstvu je ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini. Podpora oblikovanju lokalne blagovne znamke, podpora za organiziranje mladih, njihovega usposabljanja in šolanja, podpora organizaciji podeželskih skupnosti, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji.

Kako: Oblikovati ustrezen odstotek letnega proračuna občine

Plan realizacije: Vsako leto

Zakaj: Davčna stopnja v predlogu Zakona o davku na nepremičnine, ki je za Občino Cerklje določena v višini 0,065% in je za 100% višja od sosednjih občin, finančno obremenjuje občane in znižuje konkurenčnost gospodarstva v Cerkljah.

Kako: Pogovor z zakonodajalcem o znižanju davčne stopnje za vse skupine nepremičnin

Plan realizacije: Pristopiti k aktivnostim takoj

Zakaj: Turistični ponudniki in člani vaških skupnosti so tisti, ki v svojem okolju najbolj vedo kaj je potrebno narediti za večjo prepoznavnost kraja.

Kako: Del letno pobrane turistične takse se nameni za potrebe, ki jih predlagajo turistični ponudniki in vaške skupnosti iz okolij, kjer je bila taksa pobrana.

Plan realizacije: Vsako leto

Zakaj: Oskrba z lokalnimi dobaviteji je najhitrejša in najbolj zanesljiva, nabavna veriga je najkrajša, hrana najbolj sveža in zdrava. Lokalne dobavitelje bolje poznamo in so zaupanja vredni. Kakovost lokalnih storitev je bolj prepoznavna.

Na katerih projektih konkretno:

 • Lokalna oskrba javnih zavodov.
 • Načrtovanje, gradnja javne infrastrukture.
 • Obnova in vzdrževalna dela javnih nepremičnin.

Kako: Izbor na osnovi javnega razpisa, organizacija pisarne za pomoč obrti, turizma in kmetijstva za strokovno pomoč zainteresiranim subjektom.

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Živimo v digitalni dobi, kjer so internetne povezave nujne za posel in življenje tako za prebivalce, kot tudi za vse turiste in goste, ki prihajajo v Cerklje. Storitev dviguje ugled občine in je motiv za obiskovalce.

Kako: Evropska sredstva, razpis je odprt

Plan realizacije: V tem mandatu in v dogovoru z vaškimi skupnostmi

Zakaj: Turizem in organizacija zanimivih dogodkov za domače in tuje goste različnih ciljnih skupin sta pomembna gradnika razvojne strategije občine in tudi izjemen poslovni potencial.

Kako: Priprava pravilnika o dodeljevanju sredstev, oblikovanje kriterijev za dodeljevanje. Napoved programov turističnih prireditev s strani društev.

Plan realizacije: Vsako leto

Zakaj: Trend razvoja avtodomarskega turizma je v izjemnem porastu v svetu in doma. Tovrstni gostje so naša ciljna skupina. V Sloveniji se oblikuje mreža občin, ki zagotavlja storitve za avtodome, ki se jim želimo pridružiti.

Kako: Opredelitev lokacije in odkup zemljišča ali podelitev koncesije

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Občina Cerklje ima s svojo naravno geo pozicijo idealne pogoje za razvoj EKO turizma, ki temelji na odkrivanju naravnih lepot ob hkratnem varovanju narave. EKO turizem je dodana vrednost turizma in prinaša lokalnemu prebivalstvu dodatne koristi in blaginjo.

Kako priti do tega certifikata: V Sloveniji je nekaj licenciranih podjetij/organizacij, ki podeljujejo EKO znake ponudnikom namestitev. Znaki so si različni glede na geografski fokus. Prezentacija najmočnejših EKO znakov je na voljo v Zavodu za turizem Cerklje. Ponudnikom namestitev je omogočen pogled v seznam EKO znakov in kakšen je strošek pridobitve.

Kdo to lahko pridobi: Pridobi ga lahko vsak ponudnik namestitvenih kapacitet, ki želi izpostaviti dejstvo, da deluje ekološko osveščeno, kar osveščeni turisti visoko vrednotijo.

Zakaj: Želimo pospešiti razvoj EKO turizma, za katerega imamo vrsto naravnih pogojev, nimamo pa ustreznega podpornega sistema, infrastrukture in storitev. Zadnji razpis je bil leta 2006, v 2018 na zahtevo opozicije.

Kaj je EKO turizem: Ekoturizem je opredeljen kot potovanje v naravna območja oz. obliko turizma, ki odgovorno varuje naravo in spodbuja blaginjo lokalnega prebivalstva. Gre za potovanja v neokrnjena naravna območja, ki naj bi jih obiskovalci s svojim odgovornim ravnanjem takšna tudi ohranjali. Ekoturizem raje kot na količino turistov prisega na kvaliteto. Ozavešča popotnika o okoljskih problemih in krepi gospodarski razvoj lokalnih skupnosti. Neguje spoštovanje do različnih kultur in človekovih pravic. Ohranja biološke in kulturne raznovrstnosti. Ekoturizem je izkušnja, ki popotnika bogati z novimi znanji o načinih življenja na planetu.

Imamo pogoje: V Sloveniji se regijam, ki sledijo razvoju eko turizma podeli znak Slovenia Green Destination, stopnje znaka/certifikata: zlati, srebrni in bronasti. V Cerkljah izpolnjujemo pogoje za pridobitev srebrnega znaka, za
pridobitev zlatega je potrebno imeti vsaj enega ponudnika namestitvenih kapacitet z EKO znakom. Ostale pogoje občina izpolnjuje in Zavod za turizem Cerklje se bo v letu 2019, ko bo ponoven razpis, prijavil h kandidaturi pridobitve certifikata Slovenia Green Destination.

Kdo predlaga: Slovenska turistična organizacija

Zakaj: Strategija razvoja turizma v Sloveniji govori o trajnostnem, aktivnem in zelenem turizmu. Zmajarstvo predstavlja vse to. Gre za aktivno preživljanje prostega časa v naravi, obenem pa ne onesnažuješ naravnega okolja, saj gre za čisto energijo – veter.

Kako: Pravna ureditev pristajališča

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Klopi so prijazen, brezplačen prostor za kratek odmor, ki obiskovalcem sprehajalnih poti vedno pridejo prav. Namenjene so oddihu, razmisleku, razgledu, pogovoru, slikanju ali vmesni malici. Narejene naj bodo iz lesa, ki je topel, naraven material iz našega okolja.

Lokacije: Tudi v središčih vasi s pomočjo vaških skupnosti

Kako: Določitev lokacij

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Smo »gorsko-nižinska« občina, ki je nenehno v gibanju. Takšen naj bo tudi utrip kraja. Imamo naravne pogoje za aktivne programe športa, kulture, zabave skozi vse leto.

Kako: Poiskali bomo partnerja, ki bo skupaj z Zavodom za turizem Cerklje in lokalnimi društvi in interesnimi zavodi skrbel za aktivno dogajanje v občini skozi celo leto. Lokacija prireditev se spreminja glede na tip dogodka oziroma prireditve, določi pa se osrednja lokacija, ki je namenjena celoletnemu dogajanju v dolinskem delu občine.

Plan realizacije: Program vaških skupnosti in krajev

Zakaj: Na kmetijah, ki so v vaseh prostorsko omejene, je onemogočen njihov nadaljnji razvoj.

Kako: S spremembami in dopolnitvami Občinskega prostorskega načrta (SD OPN) omogočiti zainteresiranim kmetom, da svojo kmetijsko dejavnost preselijo na obrobje vasi in s tem omogočiti njihov nadaljnji razvoj. Znižati stroške spremembe namembnosti – npr. za hlev 30%

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Potrebna je vizija razvoja turizma v občini Cerklje na Gorenjskem

Kako: Širok dialog vseh deležnikov in priprava ter izvedba strategije v sodelovanju z ZTC

Plan realizacije: Pričetek takoj v tem mandatu


2. RAZVOJNI PROJEKTI (OKOLJE, PROSTOR in INFRASTRUKTURA)

Zakaj: Zagotoviti sodobno komunalno infrastrukturo in s tem kakovost življenja

Kako:

 • Nižinski del občine, zaključek začetih projektov
 • Višinski del občine, pričetek gradnje
 • Preveriti možnost dodatnega subvencioniranja v višinskih predelih

Plan realizacije: Pregled projekta in opredelitev časovnice

Zakaj: Občina je prejela več sredstev iz razpisov in bi lahko pocenila komunalni prispevek za vse

Kako: Pravno preučiti možnost vračila/subvencioniranje dela komunalnega prispevka

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Zagotoviti sodobno komunalno infrastrukturo in s tem kakovost življenja

Kako: Pregled stanja s Komunalo Kranj, pripraviti plan financiranja

Plan realizacije: Čim prej

Zakaj: Zagotoviti občanom primerno in hitro zdravstveno oskrbo v sodelovanju
z OZG

Kako: Na osnovi širokega dialoga uskladiti vsebino delovanja institucije, seznanitev javnosti z načrti, uskladiti lokacijo lekarne

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Zagotoviti starejšim občanom primerno kakovost življenja in spodbujati samostojno bivanje

Kako: Izgradnja novega trakta pri Domu starejših občanov Taber, financiranje iz EU skladov in proračuna.

Plan realizacije: Pričetek del tem mandatu

Zakaj: Zagotoviti občanom in obiskovalcem ustrezno prometno varnost in odlično izkušnjo obiska

Kako:

 • Preplastitev ceste Ambrož – Jezerca,
 • Asfaltiranje ceste Jezerca – zg. postaja žičnice na Krvavec
 • Cerklje, preplastitev ceste od bencinskega servisa do vasi Grad, ob izgradnji oz. rekonstukciji kanalizacije in drugih vodov
 • Preplastitev ceste Grad – spodnja postaja žičnice na Krvavec
 • Ureditev parkirišč ob cesti Grad – spodnja postaja žičnice (dogovor z
  lastniki, občino Cerklje in RTC Krvavec)

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Za večjo varnost otrok, staršev, zaposlenih in obiskovalcev

Kako: Dogovor vaške skupnosti, sveta šole in občine

Plan realizacije: Pričetek del tem mandatu

Zakaj: Za večjo varnost otrok

Kako: Dogovor vaške skupnosti, sveta šole in občine

Plan realizacije: Pričetek del tem mandatu

Zakaj: Za večjo varnost občanov

Kako: Znižanje hitrosti vožnje z ustrezno prometno ureditvijo (svetlobni signali, otok,ovire, semafor z opozorilom na prehitro vožnjo)

Plan realizacije: Pričetek del tem mandatu

Zakaj: Za večjo kakovost življenja, podpora strategiji EKO turizma, podpora strategiji ravnanja z odpadki na nacionalni ravni http://ebm.si/zw/o/zerowaste-slovenija/ za nižje komunalne stroške

Kako: Z ozaveščanjem občanov, predavanji, vključitvijo otrok v ta proces, z javno objavo podatkov, z informiranjem, kaj se dogaja z našimi smetmi, večja ločljivost odpadkov

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Protipoplavni ukrepi za večjo varnost prebivalcev ob visokih vodah

Kako:

 • Poglobitev in redno čiščenje vseh strug potokov
 • Sanacija in ureditev Lukenjskega grabna – dogovor s pristojnim
  ministrstvom

Plan realizacije: Zadnji dogodek je bil v opomin, da moramo na tem področju ukrepati takoj.

Zakaj: Za večjo kakovost življenja, čistejše okolje

Kako: Dogovor z vaškimi skupnostmi

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Za humano in skrbno ravnanje z živalmi, za večjo kakovost življenja občanov, čistejše, mirnejše, bolj nadzorovano okolje

Kako: Poiskati zanesljivo, humano zavetišče, ki bo za brezdome živali poskrbelo v skladu z zakonodajo, jih steriliziralo, pregledalo morebitne bolezni in jim našlo dom. Dosedanji partner ne zagotavlja zadovoljive storitve. Organizirati ekipo za strokovne nasvete, predvsem za kmečke družine, da se živali pravočasno sterilizra in tako zagotovi obvladljivo število. Preveriti možnosti, da občina podpre odprtje manjšega lastnega ali več zavetišč.

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Zagotovitev boljših komunikacijskihpovezav in novih virov energije

Kako: Dogovor s ponudniki telekomunikacijskih storitev in Plinovodi. Urediti občinski seznam naselij in ulic.

Plan realizacije: Pričetek dogovorov in pripravljalnih del v tem mandatu

Zakaj: Za večjo samooskrbo z energijo

Kako: Sprejem občinskega odloka, ki ureja to področje. Ocena možnosti s strani strokovnjakov, priprava seznama možnih objektov in zainteresiranih občanov, oblikovanje proračuna za subvencioniranje

Plan realizacije: Pričetek programa v tem mandatu

Zakaj: Za večjo kakovost življenja, čistejše okolje

Kako: Dogovor z vaškimi skupnostmi

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Zagotavljanje sodobnih virov energije za mobilnost, čistejše okolje

Kako: Prva lokacija pred stavbo občine. V nadaljevanju subvencioniranje in pomoč pri postavitvi postaj. Javna in zasebna mesta.

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Za večjo kakovost življenja, čistejše okolje, boljšo uporabniško izkušnjo

Kako: Nasutje in utrditev s pravim/ustreznim materialom

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Za večjo kakovost življenja, čistejše okolje, boljšo uporabniško izkušnjo, večjo varnost prevozov v gozdu

Kako: Nasutje in utrditev s pravim/ustreznim materialom

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Za večjo varnost kolesarjev, večjo kakovost cestnega prometa, intenzivnejši razvoj kolesarskega turizma

Kako: Odkup zemljišč

Plan realizacije: V tem mandatu na relaciji

Lahovče – Vopovlje – Sp. Brnik – Zg Brnik – Cerklje –Grad – Dvorje;

Velesovo – Praprotna polica – Češnjevek – Cerklje;

Šmartno – Poženik – Cerklje;

Šmartno – Zalog – Pšenična polica – Cerklje.

Zakaj: Za večjo varnost udeležencev v prometu

Kako: Priprava ustreznih dokumentov, rezervacija proračuna za izvedbo in izbor izvajalca

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Za lepšo sliko naše krajinske arhitekture, za ohranitev zgodovinske dediščine naše regije, več turističnih točk

Kako: Oblikovati sredstva in domisliti vsebino, ki sodi h kozolcem. Pogovor z zainteresiranimi lastniki. Vzorec – Kranjska Gora.

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Za večjo varnost otrok in staršev

Kako: Pregled stanja, priprava ustreznih rešitev in dokumentov, oblikovanje proračuna za izvedbo in izbor izvajalca

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Študija poplavne ogroženosti je pokazala, da je območje občine Cerklje precej poplavno ogroženo, kar je imelo močan vpliv pri pripravi občinskega prostorskega načrta, saj so gradnje na območjih z visokim tveganjem močno omejene ali prepovedane.

Kako: Izvedba potrebnih ukrepov za zboljšanje poplavne varnosti in s tem ustvarjanje pogojev za gradnjo na poplavnem območju.

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Zaradi večje varnosti obiskovalcev tega doma, ki se odpravijo peš iz drugih krajev.

Kako: Ureditev pravno – lastniških razmerij, odkup zemljišč.

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Zaradi večje varnosti vseh občanov in drugih udeležencev v prometu

Kako: Omejitev hitrosti, elektronski ležeči policaji (ob pravilni hitrosti, se jih ne občuti), boljša in učinkovitejša signalizacija

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Za večjo kakovost življenja občanov in boljšo izkušnjo turistov

Kako: Omogočiti polnjenje mobilnih telefonov, spoznavanje občine, prebiranje novic in informacij (primer nalaganja aplikacije kolesarskih poti v občini
za kolesarje)

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Zaradi večje varnosti vseh občanov in drugih udeležencev v prometu

Kako: Ureditev pravno – lastniških razmerij, odkup zemljišč in izgradnja krožišča

Plan realizacije: Čim prej


3. ŠPORT, KULTURA in IZOBRAŽEVANJE

Zakaj: Za večjo kakovost življenja občanov, za več priložnosti organiziranja športnih dogodkov v občini in več obiska rekreativnih gostov

Kako: Dimenzije igrišča morajo ustrezati sodobnim standardom. Odkup zemljišč. Določitev oblike organiziranosti upravljalca – preveriti koncepte drugih občin.

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Predvsem za kolesarje, rolarje, sprehajalce. Za večjo kakovost življenja rekreativnih domačinov in gostov – zdrav duh v zdravem telesu. Za večjo varnost kolesarjev, rekreativcev in sprehajalcev za intenzivnejši razvoj kolesarskega in rekreativnega turizma

Kako: Odkup zemljišč, asfaltiranje. Cesta ni namenjena motornim vozilom, izjema so traktorji in delovni stroji. Organizirano tedensko čiščenje asfalta (brez kazni za kmete) s strani občinske čistilne službe

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Več športne dinamike in raznolikosti ponudbe v občini. Intenzivnejši razvoj športno – rekreacijskega turizma.

Kako: Odkup zemljišč, postavitev poligona

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Zagotoviti vsem generacijam prebivalcev možnost za primerno telesno aktivnost in otrokom tudi športni razvoj

Kako: Zasnovati traso trim steze in urediti razmerja z lastniki tudi za igralnice na prostem. Lep primer je Kranjska Gora

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Zagotoviti možnost aktivnega preživljanja prostega časa tudi ob slabem vremenu z izgradnjo zaprtega igrišča, z dodatnimi vsebinami za starše

Kako: Odkup zemljišča za centralno, zaprto igrišče.

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Za večjo kakovost življenja vseh generacij občanov. Zagotoviti vsem možnost za primerno telesno aktivnost kulturni razvoj

Kako: Oblikovanje ustreznega občinskega proračuna.

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Skrb za zgodovinsko in kulturno dediščino kraja

Kako: Oblikovanje ustreznega občinskega proračuna in izvedba v dogovoru z lastniki objektov

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Zagotoviti možnost glasbenega ustvarjanja talentom, ki jih imamo v občini.

Kako: Pogovor z zainteresiranimi skupinami in analiza dejanskega stanja. Ustrezna ureditev.

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Zagotoviti in ohraniti visoko kakovost športnih naprav in objektov v občini

Kako: Preplastitev nogometnega igrišča, ureditev mrež, golov, klopi za igralce in gledalce.

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Spodbujati mlade v podjetniškem razmišljanju, ki odpira priložnosti za razvoj

Kako: Dogovor z osnovno šolo in povezava z Društvom obrtnikov in podjetnikov. Zagotavljanje t.i. coachev za prenos znanj in izkušenj.

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Zagotoviti občanom – podjetnikom in obrtnikom podporo za dodatno izobraževanje, informiranje, prenos izkušenj z različnih področij, ki so zanje pomemba. Hkrati gre za povezovanje in druženje.

Kako: Organizacija podjetniških večerov, povezava s strokovnimi institucijami in posamezniki – tudi podjetniki

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Ohraniti in nadgajevati bogato pestrost vsebin, ki so na voljo občanom za izobraževanje, zabavo, druženje

Kako: Privabiti zanimive predavatelje z izjemnimi izkušnjami s potovanj in drugih življenjskih dogodkov. Organizacija srečanj v sodelovanju s knjižnico, TIC in ostalimi društvi. Občina zagotovi prostor in promocijo.

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Odgovornost in skrb za zdravje naših otrok. Želimo postati vodilna vzorčna občina v Sloveniji v skrbi za zdravo prehrano otrok.

Kako: Zagotoviti potrebno pomoč šoli in vrtcu s strani občine, da bo otrokom zagotovljena zdrava, polnovredna hrana, saj je šolski obrok oz. obrok v vrtcu pogosto glavni obrok otrok v dnevu. V šoli ne more biti enak obrok za 6 letnika in za 14 letnika

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Občani Cerkelj na Gorenjskem bodo imeli možnost nakupa dnevnih vozovnic za RTC Krvavec s popustom na dnevne vozovnice

Kako: Dogovor z lastnikom in upravljalcem

Plan realizacije: Še to zimo

Zakaj: Le zdravo prebivalstvo je aktivno in lahko doprinese k razvoju kraja

Kako: Z lokalnimi športnimi društvi omogočiti redne brezplačne tečaje telesne vadbe, tečaje nordijske hoje, planinski in kolesarski izleti

Plan realizacije: Takoj

Zakaj: Več zdravja in boljše gibalne sposobnosti otrok

Kako: Dogovor s šolami, priložnosti za domača društva in klube. Motivirati tudi
starše.

Plan realizacije: Pristopiti k pogovorom takoj

Zakaj: Več kulturne ponudbe v kraju za občane in dvig zanimanja za obisk tudi s
strani turistov

Kako: Pripraviti izhodišča, zagotoviti izvajalca in financiranje

Plan realizacije: V tem mandatu


4. SKUPNOST (OTROCI + MLADI + DRUŽINE + STAREJŠI)

Zakaj: Zagotoviti večjo in celovitejšo ponudbo za rekreacijo in sprostitev za prebivalce in dvigniti raven turistične ponudbe v občini

Kako: Določitev lokacije in odkup zemljišča

Plan realizacije: Pričetek del v tem mandatu

Zakaj: Postati želimo občanom prijazna občina, ki se prilagaja njihovim potrebam, še posebej pomoč potrebujejo starejši občani

Kako: Oblikovanje občinske ekipe za pomoč in določitev primerne pisarne za svetovanja na različnih področjih, na primer zemljiška knjiga, pravno svetovanje, občinski akti, pomoč pri prijavah na razpise, pri izpolnjevanju obrazcev in drugo. Info točka za pridobitev informacij »na koga se obrniti, če potrebujem..?«

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Želimo, da so lastniško pravni odnosi med občino in lastniki zemljišč dogovorjeni v dialogu in urejeni, na primer za gradnje cest, pločnikov, kolesarskih stez …

Kako: Dialog in dogovor z občani. Občanom ponuditi tudi možnost nadomestnega zemljišča.

Plan realizacije: Trajni projekt

Zakaj: Ker je potreben boljši dialog in večja vključenost vseh deležnikov v občini

Kako: Vsaj enkrat letno sestanek s predsedniki in predstavniki vaških skupnosti. Povečanje proračunskih sredstev za realizacijo predlogov/projektov vaških skupnosti.

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Ker je potreben boljši dialog in večja vključenost vseh deležnikov v občini. Optimizacija delovanja gasilskih društev in maksimiranje učinkov.

Kako: Organizirati skupna posvetovanja, na katerih se opredelijo skupni izzivi, poiščejo sinergije, določijo skupni projekti. S tem se gradi večja povezanost društev, ki vsem prinaša nižje stroške, a večje učinke.

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Dobro delo župana je tesno vezano tudi na neposredno zaznavanje utripa občine s pomočjo osebnih pogovorov z občani. To bo občanom in občini pomagalo, da se hitreje rešujejo izzivi in oblikujejo primerni projekti. Hkrati se med obema stranema gradi zaupanje in spoštovanje.

Kako: Npr vsako 2. In 4. sredo v mesecu. Uskladitev županovega urnika z Dnevom občanov.

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Aktivno prebivalstvo je lahko »regulator« delovanja občinske uprave. Z aktivnimi prebivalci bomo v Cerkljah bolj sistemsko, tudi odločno, hitreje in jasneje naslavljali občinske izzive tistim, ki so zadolženi, da jih rešujejo.

Kako: Priprava aplikacije in promocija med prebivalci

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Sodobne tehnologije in digitalizacija so že del poslovnega in zasebnega življenja številnih državljanov. So temelj učinkovitejšega delovanja, boljšega povezovanja in omogočanja vrste e-storitev, ki koristijo vsem generacijam.

Kako: Razpis za izvajalce izobraževanja in treningov

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Krepitev mednarodnih odnosov, izmenjava mnenj, idej …

Kako: Oblikovati smiseln program medsebojnega sodelovanja s pobratenimi občinami in opredeliti potrebna sredstva

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Smo družinam prijazna občina, v kateri vsi živimo aktivno

Kako: Določitev lokacij s pomočjo vaških skupnosti, ureditev zemljiško – lastniških razmerij

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Smo družinam prijazna občina

Kako: Subvencionirano organizirano varstvo šolskih otrok z izleti na Krvavec, ogledi turističnih kmetij, spoznavanjem znamenitosti občine

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Omogočiti lokalnim pridelovalcem hrane, da jo prodajo v domačem kraju, saj je hrana s kratko nabavno verigo bolj sveža in zdrava

Kako: Dogovor z lastnikom zemljišča oz. prostora za tržnico in uskladitev medsebojnih razmerij

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Upokojenci so pomemben del prebivalcev naše občine. Da bodo čim dlje ostali aktivni prebivalci, jim moramo zagotoviti kakovostno življenje, spoznavanje novosti, novih lokacij, novih doživetij.

Kako: Letni razpis za društva upokojencev

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Nedopustno je, da naše občane zaradi velikega zanimanja za bivanje v Domu Taber njihovi otroci nastanijo v oddaljenih krajih Slovenije ali celo na Hrvaškem. To ni sprejemljivo iz socialnega, sociološkega, niti človeškega vidika.

Kako: Ob enakih izhodiščnih pogojih imajo občani Cerkelj prednostno obravnavo za domsko oskrbo. Preveri se pravna podlaga.

Plan realizacije: V tem mandatu

Zakaj: Večja varnost premoženja občanov, preprečevanje kraj in vlomov v osebna vozila

Kako: Vzpostavitev redarske službe v ključnih urah, ko se pojavljajo vlomi – pregled statističnih podatkov o najpogostejših časovnih terminih vlomov

Plan realizacije: Čim prej

Zakaj: Več povezovanja in druženja med občani, boljše sodelovanje, gibanje

Kako: Božično – novoletno druženje, skupni, organizirani pohodi

Plan realizacije: Začetek v tem mandatu.

Zakaj: Vizija občine je potrebna, saj občani s tem dobimo dolgoročne strateške cilje, ki jim sledi izvedbeni del.

Kako: Oblikovanje delovne skupine za pripravo vizije in razvoja

Plan realizacije: Začetek v tem mandatu.


Občanom in občankam občine Cerklje na Gorenjskem se zahvaljujemo za posredovanje predlogov in vas vabimo, da nam posredujete tudi nove predloge po e-pošti, se oglasite v naši pisarni ali preprosto pokličete po telefonu. 

S prijavo na novice se strinjam, da me Lista kontaktira in me obvešča o dogajanju in dogodkih, ki jih organizira.