Lista obrti, podjetništva in turizma je bila, kot politično neodvisna lista, na pobudo nekaj uspešnih Cerkljanskih obrtnikov ustanovljena leta 1994 in se je torej že ob ustanovitvi občine Cerklje na Gorenjskem vključila v njeno delovanje.

Namen liste je sooblikovati družbo in okolje v katerem je zadovoljnih čim več njenih prebivalcev. Povezava med gospodarstvom in politiko mora biti vedno vzajemna. Gospodarstvo finančno krmili politiko oziroma njeno strukturo, le ta pa mora v okviru zakonskih nalog in tudi sicer ustvarjati čim boljše pogoje za napredek in razvoj gospodarstva in posledično s tem doseči večjo blaginjo skupnosti v kateri živimo.

Skozi celotno obdobje obstoja občine Cerklje smo tvorno sodelovali v Občinskem svetu ter komisijah in odborih občine. Podpirali smo vse projekte za uspešen razvoj Občine, ki se je v zadnjih 20 letih prebila med najuspešnejše občine v Sloveniji. Tudi v prihodnje je naš namen odgovorno sodelovati pri upravljanju Občine v znamenju odprtosti in posluha za vse predloge občanov.

To je razvidno tudi iz programa, ki poleg razvojnih projektov vsebuje tudi večje vključevanje občanov, tako preko vaških skupnosti kot društev, za sooblikovanje skupne nadaljnje razvojne poti občine Cerklje.

V posameznem mandatnem obdobju so bili v občinski svet izvoljeni naši naslednji člani:

1994-1998 Ludvik Stare in Ivan Preša
1998-2002 Ivan Preša in Andrej Ropret
2002-2006 Ivan Preša
2006-2010 Ivan Preša
2010-2014 Marinka Rezar in Vlado Ahčin
2014-2018 Luka Štumberger